Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για έναρξη πρακτικής άσκησης

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση στις 15-7-2022 ότι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως τις 8-7-2022.

Επίσης, όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν κατά τις ημερομηνίες 1-8-2022 και 16-8-2022 θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έως τις 22-7-2022.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί παλαιότερα, οι παλαιοί καταρτιζόμενοι (που ολοκλήρωσαν το Δ’ Εξάμηνο μέχρι τον Ιούλιο του 2020) και οι οποίοι υποχρεούνται σε Πρακτική Άσκηση και δεν την έχουν ολοκληρώσει, θα πρέπει να την ολοκληρώσουν το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο 2022, σύμφωνα με  τα άρθρα 48 του Ν4777/2021 & 27 του Ν. 4763/2020.

Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ ώστε να προλάβουν να την ολοκληρώσουν μέχρι το Δεκέμβριο 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ΔΕΝ ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση, θα χαθεί η διετής φοίτηση στο ΙΕΚ (δηλαδή θα διαγραφούν και τα 4 εξάμηνα).

Έντυπα πρακτικής άσκησης με επιδότηση

Η πρακτική άσκηση (Π.Α.) μπορεί να ξεκινήσει, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη και το ΙΕΚ, είτε την 1η είτε τη 15η κάθε μήνα και ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθούν 960 ώρες. Το ημερήσιο ωράριο Π.Α. μπορεί να είναι από 4 μέχρι 8 ώρες (μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο ΙΕΚ περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα από τις παραπάνω ημερομηνίες. Για να πραγματοποιηθεί η Π.Α. θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει άτομο ίδιας- συναφούς ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο που θα είναι ο επόπτης- εκπαιδευτής και ο αριθμός των πρακτικά ασκουμένων σε μια επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτήν (ΦΕΚ 3938).
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη είναι:
Η αναγγελία της Π.Α. στο Π.Σ. “Εργάνη” πριν την ημέρα έναρξης με το έντυπο Ε3.5
Η ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου κατά τη διάρκεια της Π.Α. για εργατικό ατύχημα
Η ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου κατά τη διάρκεια της Π.Α. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν ο πρακτικά ασκούμενος δεν είναι ασφαλισμένος άμεσα ή έμμεσα.

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

Για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για διακοπή πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα πρακτικής άσκησης πριν τη διακοπή.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του καταρτιζόμενου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του εργοδότη όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης

Για την περάτωση της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για περάτωση της πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα που συμπληρώνεται το απαιτούμενο σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης.
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες.
 • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη λήξη της πρακτικής άσκησης
 • ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (από το ΠΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επίδοτησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Αναρτάται η πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Για περισσότερε πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επείγον – ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 254/τ.Α/21-12-2020 η πρακτική άσκηση πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε δύο χρόνια από τη λήξη του 4ου εξαμήνου φοίτησης.

Όσοι καταρτιζόμενοι (παλαιότερων ετών) δεν έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση υποχρεούνται να την τελειώσουν έως το τέλος του 2022.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής λόγω του σοβαρού προβλήματος υποστελέχωσής της ζητά δέκα (10) άτομα για πρακτική άσκηση των παρακάτω ειδικοτήτων:

 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας ή Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (3 άτομα)
 2. Τεχνικός Η/Υ (2 άτομα)
 3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ (3 άτομα)
 4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (2 άτομα)

Τηλέφωνο : 2105549321

Email : espa@dide-dytik.att.sch.gr

Δημοσίευση της Κ.Υ.Α. για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.» Σχετ: Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938)

Ασφάλιση καταρτιζομένων από τους εργοδότες για την Πρακτική Άσκηση που ξεκίνησε ή θα ξεκινήσει από 30/08/2021
Θέμα: «Δημοσίευση της Κ.Υ.Α. για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.» Σχετ: Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α.
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση « Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Η ως άνω Κ.Υ.Α αναφέρει:
Α) η διαδικασία έκδοσης της Κ.Υ.Α. ολοκληρώθηκε, εκκρεμεί όμως η ολοκλήρωση της έγκρισης της χρηματοδότησης (Ε.Σ.Π.Α.). Η επιδοτούμενη πρακτική θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χρηματοδότησης και της έναρξης του έργου από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Β) όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 της «…Για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.» Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για όσες πρακτικές θα ξεκινήσουν εφεξής είναι υποχρέωση του εργοδότη.

Επανέναρξη της πρακτικής άσκησης

Η απόφαση που προβλέπει επανέναρξη της πρακτικής άσκησης από Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ 1944. Περιμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία επανέναρξης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την προμήθεια των self tests που είναι υποχρεωτικά. Θα ενημερωθείτε από επόμενη ανακοίνωση μόλις έχουμε νεότερα.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Μαθητεία ΔΙΕΚ

Δημοσιεύτηκε σήμερα η Πρόσκληση Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνουν μέχρι την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο https://mathiteia.it.minedu.gov.gr/

 Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισκεφτείτε την ενότητα http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/mathiteia-diek/mathiteia-prosklisi