Αιτήσεις για Επιδοτούμενη Πρακτική μέχρι 29-2-2024 (Ανακοινοποίηση)

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης “Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ” . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄βαθμού συγγένειας

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα.Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

Το Έντυπο αίτησης θα το βρείτε εδώ

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για έναρξη πρακτικής άσκησης

Ενημερώνονται οι καταρτιζόμενοι που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση στις 15-7-2022 ότι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως τις 8-7-2022.

Επίσης, όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν κατά τις ημερομηνίες 1-8-2022 και 16-8-2022 θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά έως τις 22-7-2022.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί παλαιότερα, οι παλαιοί καταρτιζόμενοι (που ολοκλήρωσαν το Δ’ Εξάμηνο μέχρι τον Ιούλιο του 2020) και οι οποίοι υποχρεούνται σε Πρακτική Άσκηση και δεν την έχουν ολοκληρώσει, θα πρέπει να την ολοκληρώσουν το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο 2022, σύμφωνα με  τα άρθρα 48 του Ν4777/2021 & 27 του Ν. 4763/2020.

Αυτό σημαίνει ότι η έναρξη της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ ώστε να προλάβουν να την ολοκληρώσουν μέχρι το Δεκέμβριο 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ΔΕΝ ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση, θα χαθεί η διετής φοίτηση στο ΙΕΚ (δηλαδή θα διαγραφούν και τα 4 εξάμηνα).

Έντυπα πρακτικής άσκησης με επιδότηση

Η πρακτική άσκηση (Π.Α.) μπορεί να ξεκινήσει, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη και τη ΣΑΕΚ, είτε την 1η είτε τη 15η κάθε μήνα και ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθούν 960 ώρες. Το ημερήσιο ωράριο Π.Α. μπορεί να είναι από 4 μέχρι 8 ώρες (μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη ΣΑΕΚ περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα από τις παραπάνω ημερομηνίες. Για να πραγματοποιηθεί η Π.Α. θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει άτομο ίδιας- συναφούς ειδικότητας με τον πρακτικά ασκούμενο που θα είναι ο επόπτης- εκπαιδευτής και ο αριθμός των πρακτικά ασκουμένων σε μια επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτήν (ΦΕΚ 3938).
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη είναι:
Η αναγγελία της Π.Α. στο Π.Σ. “Εργάνη” πριν την ημέρα έναρξης με το έντυπο Ε3.5
Η ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου κατά τη διάρκεια της Π.Α. για εργατικό ατύχημα
Η ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου κατά τη διάρκεια της Π.Α. για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν ο πρακτικά ασκούμενος δεν είναι ασφαλισμένος άμεσα ή έμμεσα.

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στη ΣΑΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

Για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στη ΣΑΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για διακοπή πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα πρακτικής άσκησης πριν τη διακοπή.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του καταρτιζόμενου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του εργοδότη όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.
 • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης

Για την περάτωση της πρακτικής άσκησης με επιδότηση στη ΣΑΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για περάτωση της πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα που συμπληρώνεται το απαιτούμενο σύνολο ωρών πρακτικής άσκησης.
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες.
 • ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5 για τη λήξη της πρακτικής άσκησης
 • ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ (από το ΠΣ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δίνεται η δυνατότητα επίδοτησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Αναρτάται η πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Για περισσότερε πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επείγον – ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 254/τ.Α/21-12-2020 η πρακτική άσκηση πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε δύο χρόνια από τη λήξη του 4ου εξαμήνου φοίτησης.

Όσοι καταρτιζόμενοι (παλαιότερων ετών) δεν έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση υποχρεούνται να την τελειώσουν έως το τέλος του 2022.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής λόγω του σοβαρού προβλήματος υποστελέχωσής της ζητά δέκα (10) άτομα για πρακτική άσκηση των παρακάτω ειδικοτήτων:

 1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας ή Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (3 άτομα)
 2. Τεχνικός Η/Υ (2 άτομα)
 3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ (3 άτομα)
 4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (2 άτομα)

Τηλέφωνο : 2105549321

Email : espa@dide-dytik.att.sch.gr

Δημοσίευση της Κ.Υ.Α. για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.» Σχετ: Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938)

Ασφάλιση καταρτιζομένων από τους εργοδότες για την Πρακτική Άσκηση που ξεκίνησε ή θα ξεκινήσει από 30/08/2021
Θέμα: «Δημοσίευση της Κ.Υ.Α. για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.» Σχετ: Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κ.Υ.Α.
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ.αριθ. Κ5/97484/5-8-2021 (Β΄3938) Κοινή Υπουργική Απόφαση « Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Η ως άνω Κ.Υ.Α αναφέρει:
Α) η διαδικασία έκδοσης της Κ.Υ.Α. ολοκληρώθηκε, εκκρεμεί όμως η ολοκλήρωση της έγκρισης της χρηματοδότησης (Ε.Σ.Π.Α.). Η επιδοτούμενη πρακτική θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της χρηματοδότησης και της έναρξης του έργου από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Β) όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 της «…Για την ασφάλιση του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 ν. 2217/1994 (Α΄83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.» Κατά συνέπεια, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για όσες πρακτικές θα ξεκινήσουν εφεξής είναι υποχρέωση του εργοδότη.

Επανέναρξη της πρακτικής άσκησης

Η απόφαση που προβλέπει επανέναρξη της πρακτικής άσκησης από Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ 1944. Περιμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία επανέναρξης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την προμήθεια των self tests που είναι υποχρεωτικά. Θα ενημερωθείτε από επόμενη ανακοίνωση μόλις έχουμε νεότερα.