Έντυπα πρακτικής άσκησης χωρίς επιδότηση

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

Για τη διακοπή της πρακτικής άσκησης στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για διακοπή πρακτικής άσκησης (με υπογραφή και σφραγίδα).
  • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο έως την τελευταία ημέρα πρακτικής άσκησης πριν τη διακοπή.
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του καταρτιζόμενου όπου θα αναφέρονται οι λόγοι διακοπής της πρακτικής άσκησης.

Για την περάτωση της πρακτικής άσκησης στο Δ.ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :